Videofluoroscopy

Videofluoroscopy are dynamic xrays recorded on videotape.

V – Prosthodontic Terms – denturesguide.com

V – Prosthodontic Terms – denturesguide.com

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

*